<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Njål Sparbo - forskning

NY CD-UTGIVELSE:
NORSKE SANGER - II

 

Fra "Foldast ut" - mars 2014

Njål Sparbo

FOTO: © Bente Elisabeth Finserås

KUNSTNERISKE FORSKNINGSPROSJEKTER:

2017-2020 "(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means"

Prosjektgruppen besto av åtte profesjonelle musikere, en komponist og en musikkviter, og var delt inn i 9 delprosjekter med en uttalt målsetting om å konkretisere og videreutvikle utøveres erfaringsbaserte forståelse for ulike musikalske uttrykksmidler og å konkretisere taus kunnskap. Notemateriale og relevante kilder ble gransket og ulike performative prosesser ble prøvd ut og drøftet i gruppen gjennom seminarer og workshops. Forskningen ble finansiert av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og var en del av Kunstnerisk uviklingsarbeid og forskning på Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, under ledelse av professor Einar Røttingen. Kunstnerisk forskning er en sirkulær prosess der teorier om musikalsk mening omsettes til klingende praksis, og der selve utøvingen åpner for nye mulige meninger og ytterligere refleksjon, ikke minst i utøverøyeblikkene. Sparbos til prosjektet var å reflektere rundt hvordan utøvere håndterer meningsbærende elementer i musikken med utgangspunkt i Geirr Tveitts tonalitetsteori, der destabilisering av tradisjonell Europeisk tonalitetsoppfatning er en viktig forutsetning. Sparbo ledet delprosjektet "Sonotiske interpretasjoner av 70 sanger av Geirr Tveitt".
Forskningen foregikk som en sirkulær prosess der teorier om musikalsk mening ble omsatt til klingende praksis og der selve utøvingen åpnet for nye mulige meninger og ytterligere teoretiseringer. Delvis basert på sentrale spørsmål fra Sparbos tidligere forskning om scenisk nærvær, dreidedet kunstneriske hovedfokuset seg om å utvikle refleksjonsevnen i selve utøverøyeblikket, dvs. at musikkutøvelsen åpner for nytt meningsinnhold og ikke blir en kopi av en forutinntatt forestilling.

LENKE: Research Catalogue

2014-2015: "Den tenkende musiker - tolkning som medskapende prossess"

Prosjektet ble initiert pianisten Håkon Austbø. I prosjektgruppen var bl.a. Darla Crispin, Lasse Thoresen, Olaf Eggestad, Ellen Ugelvik, Nils Henrik Asheim og Njål Sparbo. Målet var å avdekke hvilken type utøverkompetanse som kreves for å tolke ulike verk og å reflektere rundt utøverens kunstnersike spillerom, og demonstrere de kunstneriske resultatene gjennom en konsertrekke. Prosjektet ble finansiert av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og var en del av Kunstnerisk uviklingsarbeid og forskning på Norges Musikkhøgskole.

LENKE: Research Catalogue

2009-2014: "Å synge på scenen - med en psykofysisk tilnærming"

Njål Sparbo var stipendiat i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen i Oslo med disputas i oktober 2014. I stipendperioden undersøke han hvordan kjernetemaer i den norske psykomotoriske tradisjonen kunne integreres i arbeidet med sang- og scenekunst. Den psykofysiske tilnærmingen var inspirert av Wilhelm Reich, Konstantin Stanislavskij, Rudolf Laban, Roy Hart og Jacques Lecoq. Hovedfokuset dreide seg om å utfordre egne blindsoner i forhold til scenisk tilstedeværelse. Hovedveileder: Henrik Hellstenius. Biveileder: Anne Grete Eriksen. Psykofysisk veileder: Berit Heir Bunkan. Bedømmingskomite: Åsa Unander-Scharin, Johanna Garpe, Ole Anders Tandberg, Ole Lützow Holm.

Prosjektbeskrivelse
Utforskninger og visninger
Om sluttforestillingen
Refleksjon

Omtale i "Ballade"
Omtale i "Scenekunst"
Radio NRK "Kulturhuset"

2005-2008: "Norske sanger"

I 2005-2008 hadde Njål Sparbo statens 3-årige arbeidsstipend for å arbeide med norsk sangrepertoar. Prosjektet førte til en rekke konserter, flere foredrag og to CD-innspillinger med norske sanger.

1997-2007: "Griegs samtlige sanger"

En ti-årig utforskning førte til en serie på syv konserter med samtlige av Griegs sanger. Sparbo digitaliserte alle sangene, slik at de i dag er tilgjengelig på internett til nedlasting i alle tonearter - se: Quattro musikkforlag.
Njål Sparbo ble tildelt Grieg-prisen i 2009 for sitt bidrag til å fornye den musikalske tolkningstradisjonen i Griegs sanger, særlig ved å få frem den dramatiske spennvidden.

1997-1999: "Romanserepertoar"

I 1997-1999 hadde Njål Sparbo statens 3-årige arbeidsstipend for å arbeide med romanserepertoar. Prosjektet førte til en rekke konserter og CD-innspillinger.